Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Hình ảnh Tsonline > Hình ảnh skill, pet, item, NPC

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 17-03-2018, 09:05 AM
Huynh Anh's Avatar
Huynh Anh Huynh Anh is offline
Ba Đậu Yêu Chúa
 • Server: 8
 •   Level: 31 [Level]
  Sức sống: 0 / 768
  Hoạt động: 453 / 22810
  Kinh nghiệm: 75%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,359
  Thanks: 480
  Thanked 1,941 Times in 783 Posts
  TSĐ: 108,295
  Huynh Anh is an unknown quantity at this point

  Huy hiệu của tôi

  Post [new 2018] pet hỏa rb 1&2

  [new 2018] pet hỏa rb 1&2


  DANH SÁCH PET HỎA RB 1&2

  Lưu ý : sử dụng lệnh Ctrl+F để bật chế độ tìm kiếm. Gõ tên võ tướng trên kim tỏa hoặc tướng tinh bạn cần tìm. Bài viết chắc chắn sẽ còn thiếu sót, mọi góp ý vui lòng comment phía dưới để diễn đàn hoàn chỉnh hơn rất cảm ơn sự giúp đỡ.

  Âu Lực Cư - Level 43- Nơi bắt: Vùng tuyết quan ngoại - U Châu - Quest Thuật Đào Tẩu.
  ID NPC: 14249


  Bàng Dục-Level 125-Nơi bắt: Thôn Rượu Tuyền - Lương Châu
  ID NPC: 14557


  Bàng Nhi-Bàng Nghi-Bàng Hy-Level 103-Nơi bắt: Sơn động Miên Trúc - Ích Châu
  ID NPC: 41336


  Bàng Thống-Level 171-Nơi thu phục: Quest: Phụng sồ tài cao


  Kim Ba Đậu Yêu Hỏa-Level - Nơi thu phục: Cập nhật


  Bành Nguyên-Bỉnh Nguyên- Level 33- Nơi bắt: Thôn Vọng Bình - Liêu Đông
  ID NPC: 14418


  Bộ Mã- Bộ Trắc-Bộ Sất-Level 72-Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
  ID NPC: 13007


  Cao Nhu-Level 85-Nơi bắt: Bình Châu


  Chiệu Thụ Truân- Triệu Trụ Truân- Chiêu Trụ Truân - Level 107-Nơi bắt: Phú hộ Bản Gia - Lĩnh Nam


  Chúc Dung- Level 131- Nơi bắt : Ngân Kháng Sơn - Nam Trung


  Chu Linh-Châu Linh-Level 69-Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Chung Diều-Chung Diêu-Level 76 -Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Chu Phù-Level101-Châu Phù-Nơi bắt: Thành Lâm Ấp-Lĩnh Nam-Quest Lâm Ấp kiến quốc


  Chu Trị-Level 70-Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


  Cố Dung-Cố Ung-Cố Nhung-Level 64-Nơi bắt: Thôn Linh La - Dương Châu


  Công Tôn Toản-Công Tôn Khuyến-Level 65- Nơi bắt: U Châu- qua Gate Giới Kiều


  Bắc Cung Bá Ngọc- Cung Bác Ngọc- Level...- Nơi bắt : Tháp Nhị Kiều Giang Đông


  Cửu Du- Hứa Du- Level 125-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Cự Vệ- Xa Trụ-Level 95- Nơi bắt: Thôn Linh La - Dương Châu


  Đặng Hiền- Level 88- Nơi bắt: Ích Châu


  Di Di- Level 94- Nơi bắt: Ngụy Quốc


  Diêm Nhu-Level 73-Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Điền Dự-Level 85- Nơi bắt: Nhai Môn Quan - Bình Châu


  Điển Mãn- Level 110- Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


  Điền Phong- Level 131-Nơi bắt: Quan Độ Đại Trại - Việt Châu


  Điển Vi-Level 135- Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Đỗ Ky-Đỗ Kì-Đỗ Kị-Level 90- Nơi bắt: Gate từ Ích Châu sang Quan Trung


  Dư Cấm- Vu Cấm-Level 101- Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Giả Hủ-Level 115- Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Giả Lục-Giả Quỳ-Level 108 - Nơi bắt: Thành Thượng Đảng - Bình Châu


  Hạ Hầu Đôn- Level 130- Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Hạ Hầu Lâm- Chu Quang- Châu Quang-Level 99- Nơi bắt: Quest: Hoàn thành đại chiến


  Hạ Hầu Thượng-Level 97-Nơi bắt: Hang động từ Việt Châu sang Kinh bắc


  Hạ Hầu Uyên- Hạ Hầu Huyên-Level 128- Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Hàn Đang- Hàn Dương-Level 105-Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


  Hàn Hạo-Level 86- Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Hình Đạo Vinh-Level 81- Nơi bắt:Lung Linh Thành- Kinh Nam


  Hoàng Phủ Tung- Hoàng Bửu Tung-Level 106-Nơi bắt: Gate từ Từ Châu sang Việt Châu


  Hồng Minh- Level 78- Nơi Bắt: Bộ lạc Kiến An- Giang Đông


  Hộ Trụ Truyền- Level 103- Nơi Bắt: Bộ lạc Nam Hung Nô, Bình Nguyên


  Hừa Chử- Level 103-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Hứa Du- Level 94- Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Huỳnh Thừa Ngạn- Hoàng Thừa Ngạn- Level 93-Nơi bắt: Thành Lan Dương - Kinh Bắc


  Khu Liên- Level 131-Nơi bắt: Bất Lao Sơn - Lĩnh Nam


  Kim Đao Đại Trù-Level - Nơi Bắt: Quest Kim Tỏa Yêu Qủy Vương


  Lạc Tiến-Nhạc Tấn-Level 112 - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lâu Khuê- Lâu Quế- Level 85-Nơi bắt: Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu


  Liễu Thụ Xuân- Nợi Bắt : Kiến Nghiệp Thành - Trước cửa quan phủ


  Lộ Chiêu- Level 74-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Lữ Bố- Level 150- Nơi Bắt: Quan Phủ, Thành Trường An


  Lữ Kiền- Lữ Hổ- Level 91-Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lương Hưng - Cập Nhật


  Lương Tập - Level 89- Nơi bắt: Thành Hà Đông - Bình Châu


  Lưu Nhược - Level 92- Nơi bắt: Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc


  Lưu Triển- Level 92- Nơi bắt: Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc


  Lý Điển- Level 100-Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lý Thôi-Lý Quyết -Level 96- Nơi bắt: Gate từ Việt Châu sang Trung Nguyên


  Lý Thông- Level 82-Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Mã Lãng-Mã Lang- Level 114- Nơi bắt: A Lí sơn thần mộc - Đảo nhỏ Nhị Châu


  Na âu-Level 130- Nơi bắt: Ngụy Quốc


  Ngô Chất- Level 91- Nơi bắt: Rừng Kinh Triệu (đi từ Trung Nguyên sang Việt Châu)


  Ngụy Tục- Nơi bắt: Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông


  Phan Chương- Level 92-Nơi bắt: Gate Kinh Bắc sang Dương Châu


  Phí Sạn- Nơi bắt: Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông


  Phò Cang- Phó Cán-Level 84- Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Phổ Tịnh- Level 146-Nơi bắt: Võ Đan Sơn - Kinh Bắc


  Phù La Hàn-Level 117-Nơi bắt: Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ


  Phụng Nhi- Level 105- Nơi bắt: Thành Giang Linh - Kinh Bắc


  Quách Gia- Level 135- Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


  Quản Ninh- Level 32-Nơi bắt: Vùng tuyết quan ngoại - U Châu


  Thi Hoan- Sử Hoán-Level 73-Nơi bắt: Gate bến Mạnh Tân - Lạc Dương


  Tào Chân- Level 103- Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Tào Hồng- Level 104-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Tào Nhu- Tào Hưu- Level 102- Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Tào Phi- Level 105- Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Tào Tháo- Level 150-Nơi bắt: Diệp Thành, Khổng Tước Đài


  Tào Thống- Tào Xung-Level 134-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Tào Thuần- Level 94- Nơi bắt: Gate từ Việt Châu sang Kinh Bắc


  Thái Văn Cơ- Level 78-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Thân Bỉ- Level 49- Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Thành Công Anh- Level 102- Nơi bắt: Gate từ Lương Châu sang Tây Vực


  Thiên Vạn - Level ???- Nơi bắt: Lương Châu,Bộ Lạc Khương Nhân


  Tiên Du Phụ- Tiên Vu Phụ- Level 82-Nơi bắt: Rừng Giang Lăng - Kinh Bắc


  Tôn Thượng Hương - Level 100-Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


  Tôn Trọng-level 40-Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


  Trần Bại - Level 61- Nơi bắt: Thông Hải tặc, Giang Đông


  Trần Đăng- Level 47-Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ - Từ Châu


  Trần Kiểu -Level 82- Nơi bắt: Từ Châu


  Trần Quần- Level 105-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Triệu Nga- Level 91-Nơi bắt: Thôn Cao Động - Quan Trung


  Triệu Ngang - Level 103-Nơi bắt: Gate từ Lương Châu sang Tây Vực


  Trịnh Hồn- Level 78- Nơi bắt: Trại Lưu Chương - Ích Châu


  Trình Lập-Trình Dục- Level 115- Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Trương Bào- Level 127-Nơi bắt: Thôn Lương Trung - Ích Châu


  Trương Hỷ - Level 87- Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


  Trương Kí- Level 88-Nơi bắt: Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu


  Trương Liêu - Level 134- Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Trương Lương- Level 102- Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


  Trương Phi - Level 134- Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


  Trương Chế- Trương Tế- Tưởng Tế - Tưởng Tể- Lvel 107-Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Tuần Huy- Thuần Huy - Level 93-Nơi bắt: Thọ Xuân - Từ Châu


  Tuần Mật- Tuần Tất- Tần Tất- Level 77- Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


  Tuân Úc-Cửu Hoặc- Level 131- Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


  Từ Hoảng- Level 132-Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Tưởng Cang- level 57-Nơi bắt: Hiệp Thạch Sơn - Từ Châu


  Văn Tắc - Level 90- Nơi bắt : Quan phủ thành Hạ Phỉ, Từ Châu


  Vi Khang - Level 77-Nơi bắt: Thôn Ký Huyện - Lương Châu


  Vương Liên - Level 78- Nơi bắt: Trại Lưu Chương - Ích Châu


  Vương Song - Level 120- Nơi bắt : Chuỗi Quest Cam Hưng Bá


  Vũ Văn Chí - Level 130 - Nơi bắt : Thông Tây A Lạp Thiên, Yên Nhiên


  Yêu Quỷ Vương - Level 150 - Nơi Bắt : Quest Qủy Vương Hoàn Lương  Mọi góp ý vui lòng comment phía dưới để giúp diễn đàn hoàn chỉnh hơn dữ liệu về game. Chân thành cảm ơn  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Tài sản của Huynh Anh
  Chu Du reborn 2 Điện Mẫu Lôi Công Thần tài Lữ Bố reborn 1 Tiên Nhân Long Thủ Chiêu Tài Đồng Tử

  thay đổi nội dung bởi: Conquest312, 19-03-2018 lúc 03:42 PM
  Trả Lời Với Trích Dẫn
  The Following 3 Users Say Thank You to Huynh Anh For This Useful Post:
  trudu181 (13-11-2018), Truongminh87 (08-06-2018), truong_ant (26-05-2018)
    #2  
  Old 07-04-2018, 02:10 AM
  ngothienlo's Avatar
  ngothienlo ngothienlo is offline
  Badoyau Tâm
 • Đang chơi: TS Macau 980x (FREE)
 • Server: 24
 • Tên nhân vật: chin
 •   Level: 1 [Level]
  Sức sống: 0 / 8
  Hoạt động: 1 / 173
  Kinh nghiệm: 34%

  Tham gia: Jul 2014
  Tổng số bài gởi: 5
  Thanks: 2
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  TSĐ: 70
  ngothienlo is on a distinguished road
  Default

  Hình như Trần Kiểu bị nhầm rb 1 và 2 rồi man
  Chữ kýcủa ngothienlo
  Mỗi năm chồng chất nỗi nhớ nhà
  Chiều chiều tựa ngõ ngó xa xa
  Mẹ già mỏi mắt mòn mong mỏi
  Mày ở nơi đâu ngày giỗ ba...

  Tài sản của ngothienlo
  Trả Lời Với Trích Dẫn
    #3  
  Old 13-08-2018, 09:35 PM
  kido607 kido607 is offline
  Badoyau Tâm
 • Đang chơi: TS Taiwan miễn phí (FREE)
 • Server: 1
 • Tên nhân vật: kido607
 •   Level: 2 [Level]
  Sức sống: 0 / 25
  Hoạt động: 3 / 481
  Kinh nghiệm: 0%

  Tham gia: Nov 2014
  Tổng số bài gởi: 10
  Thanks: 3
  Thanked 1 Time in 1 Post
  TSĐ: 338
  kido607 is on a distinguished road
  Default

  ko hiểu cho lắm
  Tài sản của kido607
  Trả Lời Với Trích Dẫn

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến