TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   NTS 980x (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=173)
-   -   (Tham khảo) Các nội dung mới trong NTS (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24637)

Conquest312 03-10-2017 10:20 PM

(Tham khảo) Các nội dung mới trong NTS
 
Lưu ý: đây chỉ là bản nháp, chưa hoàn thiện. Mục đích tạo ra bài này là nhằm lưu trữ, có điều kiện sẽ hoàn thiện.
- Tại tiệm net: xuất hiện 2 NPC mới.
NPC ID:8
Dialog ID:52538
Dialog ID:52539
Dialog ID:52540
NPC ID:7
Dialog ID:52535
Dialog ID:52536
Dialog ID:52537
- Tại thôn người mới:
Tả Từ NPC ID:10
Dialog ID:52545
Nam Hoa NPC ID:11
Dialog ID:52546
Dialog ID:52547
Dialog ID:52548
Dialog ID:52549
Dialog ID:52550
Dialog ID:52551
Dialog ID:52552
Dialog ID:52553
Mã Siêu NPC ID:3
Dialog ID:52344
Trương Phi NPC ID:5
Dialog ID:52346
Quan Vũ NPC ID:7
Dialog ID:52349
Dialog ID:52350
Dialog ID:52351
Dialog ID:52352
Dialog ID:52353
Dialog ID:52354
Dialog ID:52355
Triệu Vân NPC ID:6
Dialog ID:52347
Hoàng Trung NPC ID:4
Dialog ID:52345
Không biết tên :D NPC ID:9
Dialog ID:52448
Dialog ID:52449
Không biết tên :D NPC ID:8
Dialog ID:52446
Dialog ID:52447
- Sòng bạc Trác Quận:
NPC giống Tả TừNPC ID:16
Dialog ID:52392
Dialog ID:52398
Dialog ID:24
Dialog ID:26
- Map 12002:
NPC linh hồn Hỏa NPC ID:18
Dialog ID:52570
Dialog ID:11
Dialog ID:52572

Jackal 04-10-2017 11:07 AM

52538: Nha ~ Đầu đau quá, chỉ nhớ rõ vừa mắt tối sầm lại...
52539: Đau quá ~ Cứu... Cứu ta...
52540: Gần đây đều xuất hiện một chút kỳ quái người ~ Thật đáng sợ đâu!

52535: Đương nhiên rồi, không phải mua được làm cái gì!
52536: Tính toán, lần này trước đừng dùng tốt!
52537: Ngươi là ai!? Ta ở đâu? Các huynh đệ của ta đâu?

52545: Thực sự quá trẻ tuổi đi ~ Như thế nào là...

52546: Còn nhìn!? Nhanh! Nhị ca có chuyện nói cho ngươi!
52547: Các hạ quả nhiên tuổi trẻ tài cao!
52548: Ngươi cuối cùng tới!
52549: Ngươi... Là Quan Nhị ca?
52550: Thế nào! Ngươi quên hết sạch!?
52551: Ta là tại tạo mộng sao?
52552: Tính toán ~ Thời gian cấp bách, hôm nay thiên hạ đại loạn, ngươi tới được chính là thời điểm!
52553: Phía trên hai vị Tiên Quân, sẽ giống trước đó cho ngươi cần, cầm lên liền khởi hành đi!

52344: Ngươi ~ Liền là trong truyền thuyết vị kia?

52346: Còn nhìn!? Nhanh! Nhị ca có chuyện nói cho ngươi! (Câu này quen quen, kiểm tra lại đoạn Nam Hoa)


Xin thông báo, bây giờ là 09:44 AM