TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Thông tin - giới thiệu TSOnline (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=139)
-   -   Item bội mẫn và tỉ lệ bội mẫn (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24699)

Conquest312 26-06-2018 02:19 PM

Item bội mẫn và tỉ lệ bội mẫn
 
Code:

ID item        Tên item                Tỉ lệ (%)
10539        Sư giảo kiếm                12
10541        Khaithiênpháptrượng                12
11066        Bạch Xà Nô                10
11563        Ðào mộc kiếm                8
14063        D.thươngTrảmLongNha                5
14064        D.thươngChânLongNha                9
15058        Bắc đô thải bổng                6
16717        ThụcTướng Cường Cung                10
18218        Kiền tâm phất trần                7
18219        Cùng kỳ bạch vũ                10
19260        Bắc đô úy bào                6
19783        Kiền tâm bố bào                8
20069        Ngân trụ.Minh ngục                12
20074        Bắc đô đầu quan                3
23028        Ngọc Bội Mẫn                16
23176        Nhân Vương                25
23194        Nhẫn thất giới                10
23195        Phu thê đ.tâm                10
23217        Tây bá ấn                28
23282        Cửu phụng chi nhãn                9
23288        Chúcphúc đêm tháng 7                5
23306        Lôngvũ Phi Thiên Ngũ                6
23312        Long thần thanh lân                15
Xin thông báo, bây giờ là 01:46 PM