TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Mông Cổ 27000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Bản đồ và các ID map để warp tại map Mông Cổ (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=3932)

Conquest312 21-07-2011 10:30 PM

Bản đồ và các ID map để warp tại map Mông Cổ
 
https://lh3.googleusercontent.com/-T.../TS-MongCo.jpg
27000 Ngoai Trai Mong Co
27001 Lang Tang Can
27011 Bo Lac Tay Tien Ti
27021 Bo Lac Dong Tien Ti
27031 Lang Hang Sao
27101 N.KhaTiNang TayTienTi
27102 N.Bo Do Can DongTienTi
27131 N.Khien Chieu TangCan
27132 Pho Ho TangCan
27133 Pho Ho TangCan
27134 N.Phu La Han TayTienTi
27135 N.To Loi Dong Tien Ti
27136 N.COng Ton Tap Ha Sao
27171 N.GianThieuPhu TangCan
27172 Ban Ho TangCan
27173 N.NhanDieuTuyet TangCan
27174 Tien Ti Truong
27175 Tien Ti Truong
27176 N.Duc Dien Dong Tien Ti
27177 Tien Ti Truong
27178 Ban Ho Ha Sao
27401 Dai Thao Nguyen
27411 ThaoNguyen Phong Muc
27421 Thao Nguyen Du Muc
27501 S.Dong Am Quan 1
27502 S.Dong Am Quan 2
27503 S.Dong Am Quan 3
27504 S.Dong Am Quan 4
27511 D.Dat Tuyet Thuong Coc 1
27512 D.Dat Tuyet Thuong Coc 2
27513 D.Dat Tuyet Thuong Coc 3
27514 D.Dat Tuyet Thuong Coc 4
27521 HamMoQuanSam 1
27522 HamMoQuanSam 2
27523 HamMoQuanSam 3
27533 Ich Chau
27801 Thao Nguyen Lau Thuyen 1
27802 Thao Nguyen Lau Thuyen 2
27811 Thao Nguyen Quang Vo
27821 ThaoNguyen Co Binh 1
27822 ThaoNguyen Co Binh 2
27831 Thao Nguyen Van Trung
27841 Hem Nui Am Quan
27851 Thao Nguyen Ma Ap 1
27852 Thao Nguyen Ma Ap 2
27861 Hem Nui Bach Dang 1
27862 Hem Nui Bach Dang 2
27871 Dat Thuyet Thuong Coc 1
27872 Dat Thuyet Thuong Coc 2
27873 T.Dien Du DatThuyetThuongCoc


Xin thông báo, bây giờ là 03:14 AM