TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Mông Cổ 27000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thực Phẩm ngon ngoài ải (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=183)

Conquest312 27-04-2011 09:17 PM

Thực Phẩm ngon ngoài ải
 
Tên nv :Thực Phẩm ngon ngoài ải
ĐKNV :25
Địa điểm :Bộ lạc Đông Tiên Ti - Mông cổ
Vật phẩm nhận được: exp nhiều +4 pt hoặc 1 ĐPT (random )
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Bộ lạc Đông Tiên Ti đối thoại sĩ binh bên phải đồng ý giúp đỡ kiếm trà sữa dê ( Lang xỉ binh_hỏa 131 )
2. Mang 10 trà sữa dê cho sĩ binh hoàn thành nhiệm vụ.

hayquen06 12-02-2017 07:35 PM

Lang xỉ binh - thảo nguyên cố bình


Xin thông báo, bây giờ là 04:23 AM