TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Thông tin - giới thiệu TSOnline (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=139)
-   -   Item bội kích và tỉ lệ bội kích (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24698)

Conquest312 26-06-2018 11:08 AM

Item bội kích và tỉ lệ bội kích
 
Đơn vị tính: %
Code:

ID item        Tên item                Tỉ lệ (%)
10529        Cam Hưng Bá                12
10540        Sư khống kiếm                12
10542        Tịch địa pháp trượng                12
11067        Ngụy thành hồng kiếm                12
14065        Bá đao. Liệt thiên                5
14066        Bá đao. Toái thiên                9
14067        Bá đao. Thí thiên                11
19052        VạnLýPhongHầuGiáp                8
19245        Bạch linh giáp                8
20059        Thần bí diện                8
20068        Kim trụ.Chinh thiên                12
20768        Quỷ diện.La sát                5
21235        Yêu thủ.Bách quỷ                3
22747        Ma hài.Bào hao                3
22946        Bát cực kim long                10
23029        Ngọc Bạo Kích                25
23160        Lđấuqquângiới                20
23161        Lđấuáquângiới                15
23162        Lđấuqquângiới                10
23175        Chiến Thần                25
23182        Nhẫn Quán Quân                20
23183        Nhẫn  Á Quân                15
23184        Nhẫn Quý Quân                10
23185        H.C Quán quân                20
23186        H.C Á Quân                15
23187        H.C Q.Quân                10
23188        Ðệ nhất V.giới                20
23189        Vô Giới Á Quân                15
23190        Vô Giới Q.Quân                10
23207        Nhẫn đầu hổ                21
23208        Nhẫn vân rồng                12
23209        Hổ bạo nhất kích                25
23210        Giao long đại nộ                17
23216        Chân đấu thần                29
23221        Túi hương ba                10
23277        Hổ tướng hộ tâm kính                8
23284        Oán tâm.Phi cương                9
23285        Vạnlýphong hầu kính                7
23297        Tần vô nhị                10
23304        Xương Thiết Cốt Tam                6Thái Văn Cơ 02-07-2018 08:30 PM

chân đấu thần (29) +bát cực kim long (10) + Cam hưng bá (12) + bạch linh giáp (8) +Kim trụ C.Thiên (12 ) =71 :U

o0mitsuhide0o 09-08-2018 09:27 AM

tần vô nhị cũng có bk à


Xin thông báo, bây giờ là 01:24 AM