TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   lỗi không bot được, tự chạy trốn!! (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=12518)

duongtnhat 09-06-2012 10:10 PM

lỗi không bot được, tự chạy trốn!!
 
Mình chịu không hiểu tại sao acc của mình cứ tự chạy trốn khi bot!!
đây là log, xem tự hiểu
Code:

duongtnhat77@yahoo.comDialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 1
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 2
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 3
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 4
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 5
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
(3,2) ADD Chay tron that bai to ADD  (Miss)

Stop Battle
--------------------------------------------------
Total Battle : 6
--------------------------------------------------
Dialog : 6
(3,2)  ADD  (Fire)  Lvl : 6  HP : 116/116  SP : 57/66
Start Battle
(2,2)  A Lang  (Earth)  Lvl : 3  HP : 108/108  SP : 63/63
(0,2)  Tong Dung  (Wind)  Lvl : 6  HP : 48/48  SP : 71/71
Waiting for Combat Command
(3,2) ADD Chay tron that bai to ADD  (Miss)
Stop Battle

Mình chỉnh đấu vật rùi nhưng vẫn chả thay đổi gì!

MrZin 09-06-2012 10:14 PM

Tick bỏ chọn cái dòng auto retreat... đi như trong hình này là dc nhé
http://img.imgur.com/YCuT1.jpg


Xin thông báo, bây giờ là 07:43 AM