TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Lĩnh Nam 61000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Bản đồ và các ID map để warp tại khu vực Lĩnh Nam (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=3935)

Conquest312 21-07-2011 10:37 PM

Bản đồ và các ID map để warp tại khu vực Lĩnh Nam
 
https://lh3.googleusercontent.com/-w...TS-linhnam.jpg
61000 Linh Nam
61001 Cua Thanh Lam Ap
61002 Thanh Lam Ap
61011 Cua Thanh Phu Nam
61012 Thanh Phu Nam
61021 Lang Tay Do Di
61031 Lang Ban Gia
61101 N.Ba La Mon Lam Ap
61102 N.Pham Tam PhuNam
61103 N.Pham Su Man PhuNam
61104 N.Thon Dan Tay Do Di
61105 N.Chieu Dong Hai Ban Gia
61131 N.Pham Hung Lam Ap
61132 Pho Ho Lam Ap
61133 N.QuaLuanTri PhuNam
61134 N.TayNaBaDia PhuNam
61135 Pho Ho Phu Nam
61136 N.Tho Ren Ngua TayDoDi
61137 N.Phan Na Lai Ban Gia
61171 N.Phat La Lam Ap
61172 N.Trieu Tieu Ca Lam Ap
61173N.AtDiaGiaLan PhuNam
61174 N.Chu Ngu Phu PhuNam
61175 N.Ma Co Nuong TayDoDi
61176 Ban Ho TayDoDi
61177 N.Nap Li Tu Ban Gia
61301 Dai Lao BatLaoSon
61401 Duong Mon Tay Do Di
61411 Tac Ma Thach Quat
61421 Mieu Than Dai Tuong
61431 Bai Bien Ba Lat Nha
61441 Pho Cat Dao
61501 Dong BatLaoSon
61511 S.Dong Phu Nam 1
61512 S.Dong Phu Nam 2
61513 S.Dong Phu Nam 3
61514 S.Dong Phu Nam 4
61515 S.Dong Phu Nam 5
61516 S.Dong Phu Nam 6
61521 S.Dong Nhat Nam 1
61522 S.Dong Nhat Nam 2
61523 S.Dong Nhat Nam 3
61524 S.Dong Nhat Nam 4
61525 S.Dong Nhat Nam 5
61526 S.Dong Nhat Nam 6
61527 S.Dong Nhat Nam 7
61528 S.Dong Nhat Nam 8
61531 Tac Ma Thach Quat 1
61532 Tac Ma Thach Quat 2
61533 Tac Ma Thach Quat 3
61534 Tac Ma Thach Quat 4
61535 Tac Ma Thach Quat 5
61536 Tac Ma Thach Quat 6
61537 Tac Ma Thach Quat 7
61541 HamMoDongTruSon 1
61542 HamMoDongTruSon 2
61543 HamMoDongTruSon 3
61544 HamMoDongTruSon 4
61545 HamMoDongTruSon 5
61546 HamMoDongTruSon 6
61547 HamMoDongTruSon 7
61548 HamMoDongTruSon 8
61549 HamMoDongTruSon 9
61801 Ben Bat Lao Son
61802 Duong Mon BatLaoSon
61803 Dinh BatLaoSon
61811 Viet Thuong Vu Lam 1 (bot heo)
61812 Viet Thuong Vu Lam 2
61821 Chan Nui Ao Lap
61822 Dinh Nui Ao Lap
61831 Dam Lay Dong Li Tat 1
61832 Dam Lay Dong Li Tat 2
61841 Phat Thong Vu Lam 1
61842 Phat Thong Vu Lam 2
61851 Chan Nui Ti Lao Khac
61852 Dinh Nui Ti Lao Khac
61861 Rung Ban Gia


Xin thông báo, bây giờ là 01:26 AM