Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Internet Technology - Thế giới IT > Thư viện mã nguồn

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

 
 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 27-06-2011, 11:30 AM
MonkeyDLuffy's Avatar
MonkeyDLuffy MonkeyDLuffy is offline
Badoyau Lưu lang
 • Đang chơi: TS Macau 980x (FREE)
 • Server: 9
 • Tên nhân vật: MDL
 •   Level: 34 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 84 / 840
  Hoạt động: 562 / 17640
  Kinh nghiệm: 60%

  Tham gia: May 2011
  Nơi Cư Ngụ: Đà Nẵng
  Tổng số bài gởi: 1,686
  Thanks: 1,112
  Thanked 816 Times in 486 Posts
  TSĐ: 47,300
  MonkeyDLuffy is an unknown quantity at this point
  Send a message via Yahoo to MonkeyDLuffy
  Default Một số code javascript lịch và đồng hồ

  Một số code javascript lịch và đồng hồ


  Code tạo lịch, copy cái này cho vào notepad, sau đó lưu lại. nhớ là đuôi .html hoặc .htm


  Trích:
  <script language=javascript>
  <!--
  var incount = 0;
  monthnames = new Array("January","Februrary","March","April","May", "June",
  "July","August","September","October","November"," Decemeber");
  function addlink(month, day, href)
  {
  var entry = new Array(3);
  entry[0] = month;
  entry[1] = day;
  entry[2] = href;
  this[incount] = entry;
  incount++;
  }
  Array.prototype.addlink = addlink;
  linkdays = new Array();
  /*------------------------------------*/
  // This area is for assigned link days
  // format for creating new
  // link days is as follows:
  // linkdays.addlink(month, day, href);
  // where month and day is the date of
  // event, and href is the URL of the link to go to. example:

  linkdays.addlink(8, 26, "http://jsbank.topcities.com");
  linkdays.addlink(8, 19, "http://jsbank.topcities.com");

  /*------------------------------------*/
  monthdays = new Array(12);
  monthdays[0]=31;
  monthdays[1]=28;
  monthdays[2]=31;
  monthdays[3]=30;
  monthdays[4]=31;
  monthdays[5]=30;
  monthdays[6]=31;
  monthdays[7]=31;
  monthdays[8]=30;
  monthdays[9]=31;
  monthdays[10]=30;
  monthdays[11]=31;
  todayDate=new Date();
  thisday=todayDate.getDay();
  thismonth=todayDate.getMonth();
  thisdate=todayDate.getDate();
  thisyear=todayDate.getYear();
  thisyear = thisyear % 100;
  /* -------------------------------------------------------------*/
  // Y2K incompatibility.. added 1900 if last 2 digits of year
  // were >= 50, added 2000 if < 50.

  thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
  /* -------------------------------------------------------------*/
  if (((thisyear % 4 == 0) && !(thisyear % 100 == 0))||(thisyear % 400 ==0))
  monthdays[1]++;

  startspaces=thisdate;
  while (startspaces > 7) startspaces-=7;
  startspaces = thisday - startspaces + 1;
  if (startspaces < 0) startspaces+=7;

  document.write("<p><table border=0 bgcolor=white ><font size=+1 color=white>");
  document.write("<tr><td ><center><strong>" + monthnames[thismonth] + " "+
  thisyear + "</strong></center></font></td></tr></table>");
  document.write("<table border=2 bgcolor=grey bordercolor=white><font color=white>");
  document.write("<tr>");
  document.write("<td>Su</td><td>M</td><td>Tu</td><td>W</td><td>Th</td><td>F</td><td>Sa</td>");
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  for (s=0;s<startspaces;s++) { document.write("<td>&nbsp</td>"); }
  count=1;
  while (count <= monthdays[thismonth])
  {
  for (b = startspaces;b<7;b++)
  {
  linktrue=false;
  document.write("<td>");
  for (c=0;c<linkdays.length;c++)
  {
  if (linkdays[c] != null)
  {
  if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1)&&(linkdays[c][1]==count))
  {
  document.write("<a href='");
  if (linkdays[c][2].indexOf("http://",0) == -1) document.write("http://");
  document.write(linkdays[c][2] + "'>");
  linktrue=true;
  }
  }
  }
  if (count==thisdate) document.write("<font color='FF0000'><strong>");
  if (count <= monthdays[thismonth]) document.write(count);
  else document.write("&nbsp");
  if (count==thisdate) document.write("</strong></font>");
  if (linktrue) document.write("</a>");
  document.write("</td>");
  count++;
  }
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  startspaces=0;
  }
  document.write("</table></p>");

  // -->
  </SCRIPT>
  Đồng hồ chạy theo chuột

  Trích:
  <script language=JavaScript>
  dCol='000000';//date colour.
  fCol='000000';//face colour.
  sCol='000000';//seconds colour.
  mCol='000000';//minutes colour.
  hCol='000000';//hours colour.
  ClockHeight=40;
  ClockWidth=40;
  ClockFromMouseY=0;
  ClockFromMouseX=100;

  //Alter nothing below! Alignments will be lost!

  d=new Array("SUNDAY","MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THU RSDAY","FRIDAY","SATURDAY");
  m=new Array("JANUARY","FEBRUARY","MARCH","APRIL","MAY"," JUNE","JULY","AUGUST","SEPTEMBER","OCTOBER","NOVEM BER","DECEMBER");
  date=new Date();
  day=date.getDate();
  year=date.getYear();
  if (year < 2000) year=year+1900;
  TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year;
  D=TodaysDate.split('');
  H='...';
  H=H.split('');
  M='....';
  M=M.split('');
  S='.....';
  S=S.split('');
  Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
  font='Arial';
  size=1;
  speed=0.6;
  ns=(document.layers);
  ie=(document.all);
  Face=Face.split(' ');
  n=Face.length;
  a=size*10;
  ymouse=0;
  xmouse=0;
  scrll=0;
  props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";
  props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";
  Split=360/n;
  Dsplit=360/D.length;
  HandHeight=ClockHeight/4.5
  HandWidth=ClockWidth/4.5
  HandY=-7;
  HandX=-2.5;
  scrll=0;
  step=0.06;
  currStep=0;
  y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();
  for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}
  Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();
  for (i=0; i < D.length; i++){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0}
  if (ns){
  for (i=0; i < D.length; i++)
  document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D[i]+'</font></center></layer>');
  for (i=0; i < n; i++)
  document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>');
  for (i=0; i < S.length; i++)
  document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>');
  for (i=0; i < M.length; i++)
  document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>');
  for (i=0; i < H.length; i++)
  document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H[i]+'</b></center></font></layer>');
  }
  if (ie){
  document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < D.length; i++)
  document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a +';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D[i]+'</B></font></div>');
  document.write('</div></div>');
  document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < n; i++)
  document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a +';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>');
  document.write('</div></div>');
  document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < H.length; i++)
  document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H[i]+'</div>');
  document.write('</div></div>');
  document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < M.length; i++)
  document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>');
  document.write('</div></div>')
  document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < S.length; i++)
  document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>');
  document.write('</div></div>')
  }
  (ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
  function Mouse(evnt){
  ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;
  xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromM ouseX;
  }
  (ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove =Mouse;
  function ClockAndAssign(){
  time = new Date ();
  secs = time.getSeconds();
  sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
  mins = time.getMinutes();
  min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
  hr = time.getHours();
  hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
  if (ie){
  Od.style.top=window.document.body.scrollTop;
  Of.style.top=window.document.body.scrollTop;
  Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;
  Om.style.top=window.document.body.scrollTop;
  Os.style.top=window.document.body.scrollTop;
  }
  for (i=0; i < n; i++){
  var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style;
  F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;
  F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style;
  HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;
  HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style;
  ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;
  ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style;
  SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;
  SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);
  }
  for (i=0; i < D.length; i++){
  var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate[i].style;
  DL.top=Dy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;
  DL.left=Dx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);
  }
  currStep-=step;
  }
  function Delay(){
  scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
  Dy[0]=Math.round(DY[0]+ymouse)-DY[0])*speed);
  Dx[0]=Math.round(DX[0]+xmouse)-DX[0])*speed);
  for (i=1; i < D.length; i++){
  Dy[i]=Math.round(DY[i]+=(Dy[i-1]-DY[i])*speed);
  Dx[i]=Math.round(DX[i]+=(Dx[i-1]-DX[i])*speed);
  }
  y[0]=Math.round(Y[0]+ymouse)-Y[0])*speed);
  x[0]=Math.round(X[0]+xmouse)-X[0])*speed);
  for (i=1; i < n; i++){
  y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);
  x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);
  }
  ClockAndAssign();
  setTimeout('Delay()',20);
  }
  if (ns||ie)window.onload=Delay;
  </SCRIPT>
  TRÍCH DẪN LẠI ĐỂ KO BỊ VÍU CÁI BIỂU TƯỢNG SMILE


  ( Nguồn bantot)  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Tài sản của MonkeyDLuffy
  Lục Tốn reborn 1 Tôn Sách reborn 2 Quan Vũ reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 1 Tư Mã Ý reborn 1 Tiểu Kiều reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Lữ Bố reborn 1 Thái Sử Từ reborn 2
  The Following User Says Thank You to MonkeyDLuffy For This Useful Post:
  TranHauTS (28-09-2012)
   
   

  Tags
  code javascript lich, javascript, javascript - dong ho so, javascript lịch, javascript va dong ho, lịch, lich javascript, ma code dong ho ca, một, đồng

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến