View Single Post
  #3  
Old 10-11-2018, 12:46 PM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 25740
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,140 Times in 833 Posts
  TSĐ: 528,425
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default

  Một phần về Talk Quest Tống Nhân đề mục:
  Code:
  01 02 2B 27 03 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 03 \\Kiem tra Quest 27 2B buoc 3 (27 2B: Tong Nhan de muc)
  	06 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 67 28 \\ Đừng có xem thường tiểu tử Tào Tháo đấy, nhà hắn rất là có tiền, có thế đó, cha hắn là Tào Tung, đã từng dùng 3 tỷ để mua quan đó! 
  	06 00 02 01 03 01 00 00 00 00 00 00 75 29 \\ Khi tổ chức huyện quy lực hợp kính làm sợ người, có thể tăng thêm tốc độ luyện công.
  	06 00 03 01 03 01 00 00 00 00 00 00 76 29 \\ Nhất định phải với người khác tổ chức, đơn thân độc mã ở thời đại này rất khó sinh tồn
  02 02 2B 27 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 02 \\ Kiem tra Quest 27 2B buoc 3	
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 20 27 \\ 27 20: Nghĩ lúc trước, tôi là nam chinh của thôn tính thiên địa! Muốn mời tôi gia nhập thì tôi sẽ ra đề thử trí tuệ của ngươi.
  	00 00 02 06 03 01 00 00 00 00 00 00 01 00 \\ 00 01: ID Dialog = 1
  03 07 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 \\ Kiểm tra đội ngũ chưa đầy
  04 02 2B 27 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 00 00 01 \\ Kiem tra Quest 27 2B buoc 3 
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 43 29 \\ 29 43: Đội ngũ của ngươi đã đầy rồi! 
  05 07 05 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 \\ Kiem tra doi ngu day
  06 0A 01 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 01 \\ Chon dong 1 Dialog 1 ???
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó! 
  07 0A 01 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 01 \\ Chon dong 1 Dialog 1 ???
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó! 
  08 0A 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 05 
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C1 27 \\ 27 C1: Nói đúng đấy! thấy ngươi tràn đầy trí tuệ, vậy tôi theo người là đúng rồi.
  	00 00 02 00 03 01 00 03 1E 00 00 00 00 00 
  	00 00 03 00 03 01 00 01 01 00 00 00 00 00 
  	00 00 04 00 02 2B 27 01 01 00 00 00 00 00 \\ 2B 27: Quest Tống Nhân đề mục
  	00 00 05 00 07 02 00 01 05 00 00 00 00 00 
  09 0A 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 01 
  	00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó!
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2
  Trả Lời Với Trích Dẫn