Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

About vbAnonymizer
What is vbAnonymizer?
vbAnonymizer is a vBulletin modification which prevents the referrer headers from being sent when visiting off-site links.

Why do we need to do this?
We need to do this because some sites track the referrer header, which means they know where the visitor came from. To protect the boards privacy, this modification is being used.

How did I get here?
You clicked on "vbAnonymizer" next to "Visiting Link" in a users profile. You also may have clicked an invalid URL being redirected.