TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Thông tin - giới thiệu TSOnline (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=139)
-   -   Thông tin, cấu trúc file eve.Emg của TS Online (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24726)

Conquest312 08-11-2018 11:15 PM

Thông tin, cấu trúc file eve.Emg của TS Online
 
Nói đến file eve.Emg của TS Online, chắc một số người còn bỡ ngỡ, chưa biết nó là gì, có tác dụng như thế nào trong TS Online. Sau một thời gian được một số người hướng dẫn, tôi cũng đã hiểu được chút ít nên viết bài viết này nhằm chia sẻ, hướng dẫn các bạn chưa biết gì về nó hiểu và cùng nhau nghiên cứu về nó.
Trước mắt về tác dụng của file eve.Emg đối với TS Online, theo sự hiểu biết của tôi thì nó bao gồm các nội dung sau:
- Nó quy định có tất cả bao nhiêu Npc trong map, vị trí, cách thức di chuyển, hướng quay mặt của Npc...
- Nó quy định có bao nhiêu item trong map, trị trí, thời gian xuất hiện của item...
- Nó quy định vị trí điểm warp của map này đến 1 map khác (hình sáng tại nơi warp map)
- Nó quy định có bao nhiêu khung thoại (gồm nhiều ID talk ghép lại tạo thành) trong map.
- Nó quy định 1 map có thể di chuyển (warp) được đến các map nào.
- Nó quy định tỉ lệ random khi làm Quest (nhận được vật phẩm), tỉ lệ rớt item của Npc,... (phần này đoán chứ chưa tìm hiểu nhiều).
- Nó quy định warp Quest, câu thoại nào sẽ xuất hiện, các điều kiện, các bước thực hiện của 1 Quest,...
- Nó quy định các trận đánh trong map (Quest) sẽ gồm các Npc nào, vị trí ra sao,...
I- Cấu trúc của một file eve.Emg:
Trước tiên máy tính các bạn cần phải có tool Hexeditor để có thể mở eve.Emg dưới dạng Hex.
Cấu trúc của file eve.Emg gồm 2 phần:
1. Thông tin về ID map, vị trí và độ dài của map ở phía dưới:
https://i.imgur.com/KmfBay5.png
Tiếp theo, sử dụng chức năng Go to để đến được vị trí đúng của map cần tìm:
Lưu ý: trong Hexeditor, các thông số đều bị đảo ngược lại hết, cần phải làm quen để có thể tìm hiểu được nó.
https://i.imgur.com/vE4OXQP.png
Sau khi chọn OK, con trỏ chuột sẽ chạy đến vị trí đầu tiên của map cần tìm.
https://i.imgur.com/JFegxgE.png
Ta tiếp tục chọn, chú ý độ dài sẽ phải là 083B như hình bên dưới.
https://i.imgur.com/M9NOBOG.png
2. Nội dung các thông tin của map: quy định các thông tin có thể có đã nói ở trên.
Sau khi chọn xong, ta copy thông tin Hex của map cần tìm rồi đưa vào file text để tiếp tục phân tích.
Nên cài Notepad để dễ xem hơn.
II- Phân tích các thông tin có trong một map:
Từ tổng hợp thông tin map copy ở trên, ta đưa vào text, tách ra, phân tích từng phần cho dễ nhìn hơn.
Hình dưới tôi không lấy 10801 mà lấy ở ID map 12001 của NTS Online nhé!
https://i.imgur.com/CpFatZc.png
https://i.imgur.com/R3HO5ft.png
https://i.imgur.com/xfxn48S.png
https://i.imgur.com/TLoByo1.png
https://i.imgur.com/kSKR3ah.png
1. Về thông tin map:
Code:

E1 2E \\ ID map: 12001
07 50 72 65 32 32 32 33 2E 62 6D 70 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E1 2E: ta đổi ngược lại thành 2EE1
Đưa lên web dịch: https://www.convertworld.com/vi/chu-...-luc-phan.html
https://i.imgur.com/ckgAfXe.png
Các thông số phía sau gần như là cố định, không thay đổi so với các map khác.
2. Thông tin về Npc:
Code:

3C 00 \\ có 60 Npc
00 00 01 00 19 37 01 00 0F 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 09 00 00 00 44 00 00 00 01 02 00 05 C8 00 02 09 00 00 00 46 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 08 00 00 00 45 00 00 00 BE 00 00 00 B4 05 00 00 00 01 00 00 01 00 EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02
...

19 37 đổi lại thành 3719 = 14105: Tống Nhân
Nếu ta thay đổi thành 1 ID Npc khác thì trong game cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng đó chỉ là thay đổi ở client để tự sướng chứ server vẫn hiểu là Npc cũ nhé!
Các thông số còn lại cần nghiên cứu nhiều thêm.
3. Thông tin item có trong map:
Code:

Item trong map
00 00 05 \\ Có 5 item
00 01 08 A8 2D 09 00 00 B9 04 00 00 03 \\ A808 = 43016: Cao thảo
00 02 53 9C EE 05 00 00 49 01 00 00 03  \\ 9C53 = 40019: Vải dệt bảy màu
00 03 19 A4 65 06 00 00 E4 00 00 00 01  \\ A419 = 42009: Mạnh tông t.phiến
00 04 FF A7 0A 04 00 00 3F 06 00 00 03  \\ A7FF = 43007: Thủy cần
00 05 0C 72 C9 07 00 00 1A 01 00 00 03 \\ 720C = 29196: trư đề bàng

Các thông số 08 A8, 53 9C, 19 A4, FF A7, 0C 72 chính là ID item
2D 09 là toạ độ X
B9 04 là toạ độ Y
03 là thời gian xuất hiện.
4. Thông tin warp map (các điểm sáng của warp map):
Code:

  00 0F 00 \\ Có 16 vị trí warp map
01 00 01 00 01 04 00 00 00 53 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 5C 00 80 06
02 00 01 00 02 76 00 00 00 53 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 44 09 85 06
03 00 01 00 03 76 00 00 00 1D 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 42 09 4D 02
04 00 01 00 04 39 00 00 00 0A 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 75 04 AF 00
05 00 01 00 05 1C 00 00 00 04 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 3A 02 5C 00
06 00 01 00 08 13 00 00 00 29 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 7A 01 21 03
07 00 01 00 09 31 00 00 00 27 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 D3 03 F8 02
08 00 01 00 19 70 00 00 00 16 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 BF 08 A3 01
09 00 01 00 18 62 00 00 00 25 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 02 CF 07 CB 02
0A 00 01 00 1A 6E 00 00 00 28 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 96 08 0B 03
0B 00 01 00 1B 21 00 00 00 2E 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 92 02 85 03
0C 00 01 00 1C 02 00 00 00 2C 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 35 00 7A 03
0D 00 01 00 1E 1F 00 00 00 49 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
0E 00 01 00 2D 75 00 00 00 2B 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 02 2A 09 50 03
0F 00 01 00 32 60 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 01 93 07 C7 00


5. Thông tin các khung thoại trong map:

Code:

00 00 36 00 // Có 54 khung thoại
01 00 F7 FF 06 02 04 00 \\ 
BC 27 01 01 01              \\ 27BC = 10172: Tôi lớn hơn em tôi 5 tuổi và tuổi tôi cộng với tuổi em tôi là 45. Vậy ngươi có biết em tôi mấy tuổi không?
BD 27 01 03 01              \\ 27BD = 10173: Mười lăm tuổi
BE 27 01 03 01              \\ 27BE = 10174: Mười tám tuổi
BF 27 01 03 01              \\ 27BF = 10175: Hai mươi tuổi
C0 27 01 03 01              \\ 27C0 = 10176: Hai mươi bốn tuổi
5D 27 01 04 01              \\ 275D = 10077: Bãi bỏ

02 00 FB FF 04 02 02 00
5D 28 01 01 01
5B 28 01 03 01
5C 28 01 03 01
5D 27 01 04 01

03 00 FB FF 04 02 02 00
5A 28 01 01 01
5B 28 01 03 01
5C 28 01 03 01
5D 27 01 04 01

04 00 FC FF 04 02 02 00
4D 28 01 01 01
0D 29 01 03 01
0E 29 01 03 01
5D 27 01 04 01
...

01, 02, 03, 04,... ở phía trên mỗi đoạn là ID Dialog của hộp thoại.
2 cặp số đầu là ID talk.
6. Thông tin các map có thể warp đến được:

Code:

17 00
01 00 E0 2E E0 2E 3E 00 00 00 1E 00 00 00 04 04 AD D7 A8 7D A7 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
02 00 07 32 07 32 0E 00 00 00 0D 00 00 00 05 08 AF A7 A7 80 C0 F2 AC 4E AB 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
03 00 02 32 02 32 12 00 00 00 10 00 00 00 05 08 AF A7 A7 80 C0 F2 AC 4E B1 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
04 00 E4 2E E4 2E 17 00 00 00 17 00 00 00 01 08 B3 6B AF BA AC BC B0 63 B1 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
05 00 E5 2E E5 2E 2B 00 00 00 1B 00 00 00 01 04 B0 E9 B8 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
06 00 AC 2F AC 2F 15 00 00 00 15 00 00 00 07 06 A7 B6 C7 4D E9 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
07 00 EF 2E EF 2E 12 00 00 00 15 00 00 00 05 04 B5 6A A6 E3 BE F0 AA 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
08 00 E7 2E E7 2E 15 00 00 00 1B 00 00 00 00 08 B0 B0 AA D5 AD CA B6 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
09 00 E9 2E E9 2E 16 00 00 00 14 00 00 00 01 0A B5 A4 AD B5 AC BC AB B4 B4 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0A 00 F3 2A F3 2A 0D 00 00 00 16 00 00 00 07 06 A6 45 A6 6B C0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B 00 EF 2E EF 2E 11 00 00 00 15 00 00 00 07 04 B5 6A A6 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
...

01 00 E0 2E E0 2E 3E 00 00 00 1E 00
01: ID warp
E0 2E E0 2E: ID map sẽ đến (2EE0 = 12016)
3E 00: tọa độ X
1E 00: tọa độ Y
...
7. Thông tin random (đoán là vậy chứ chưa biết có chính xác hay không):

Code:


48 00 \\ Có 72 ??
01 00 16 00 05 02 04 03 04 05 06 00 00 00 00 00
02 00 14 00 07 02 04 03 04 05 06 00 00 00 00 00
03 00 15 00 01 01 02 01 02 32 32 01
04 00 17 00 0B 02 04 03 04 05 06 00 00 00 00 00
05 00 1E 00 04 02 02 02 03 00 00 00
06 00 0F 00 01 01 03 01 02 03 14 28 28 00
07 00 21 00 04 02 02 05 06 00 00 00
08 00 10 00 01 01 02 01 02 1E 46 00
09 00 17 00 0A 02 02 01 02 00 00 00
0A 00 25 00 06 01 02 01 02 28 3C 01
...


8. Thông tin warp Quest, talk Quest:

Code:

61 00 \\ Có 97
01 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 00 01 00 00 01
        01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
                00 00 01 02 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
02 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 00 01 00 00 01
        01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
                00 00 01 02 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00
03 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 00 01 00 00 01
        01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
                00 00 01 02 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00
04 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 00 01 00 00 01
        01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
                00 00 01 02 07 04 00 00 00 00 00 00 00 00
05 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 00 01 00 00 01
        01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
                00 00 01 02 07 05 00 00 00 00 00 00 00 00

9. Thông tin các trận đánh (gate, Quest,...):
Code:

04 00
01 00 01 01 01 01 00 01 00 1A 37 03 01 00 00 02 00 01 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
02 00 01 01 01 02 00 01 00 7C 42 02 01 02 00 7C 42 03 01 00 00 02 00 01 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
03 00 01 01 01 01 00 01 00 A4 3A 03 01 00 00 02 00 01 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
04 00 01 01 01 01 00 01 00 63 39 03 01 00 00 02 00 01 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 06 B9 75 AA C8 A7 F5 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

(Còn tiếp)
1A 37 (371A) = 14106: Tống Dũng
7C 42 (427C) = 17020: Dâu Châu Binh
A4 3A (3AA4) = 15012: Con bác Vương
63 39 (3963) = 14691: Thiết Mộc Lăng


Conquest312 10-11-2018 09:14 AM

Cấu trúc các Thông tin

1. Cấu trúc thông tin map:
- 2 cặp số quy định ID map (ví dụ: 3C 00)
- 07 50 72 65 32 32 32 33 2E 62 6D 70
- Hàng loạt số 00 cho đến con số quy định số lượng Npc có trong map.
2. Cấu trúc thông tin Npc có trong map:
- 2 cặp số quy định số lượng Npc có trong map.
- 00 00 01 đến EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 hoặc 05 là 1 Npc
- Các Npc tiếp theo cũng tương tự vậy.
3. Cấu trúc thông tin Item có trong map:
- 3 cặp số quy định số lượng item có trong map (ví dụ: 00 00 05)
- 13 cặp số quy định 1 item. Ví dụ: 00 01 08 A8 2D 09 00 00 B9 04 00 00 03
- Nếu có 5 item thì phải có 5 dòng như trên.
4. Cấu trúc thông tin warp map:
- 3 cặp số quy định có bao nhiêu điểm sáng (warp) trong map. Ví dụ: 00 0F 00
- 26 cặp số quy định vị trí đầu tiên. Ví dụ: 01 00 01 00 01 04 00 00 00 53 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 5C 00 80 06
- Lần lượt đủ số lượng quy định ở trên là xong
5. Cấu trúc thông tin khung thoại trong map:
- 4 cặp số quy định số lượng khung thoại trong map. Ví dụ: 00 00 36 00
- 8 cặp số quy định ID Dialog của khung thoại. Ví dụ: 01 00 F7 FF 06 02 04 00, 06: quy định có 6 dòng
- 5 cặp số quy định 1 dòng talk. Ví dụ: BC 27 01 01 01 BC 27 là ID talk
- Đủ 6 dòng talk cho khung thoại ví dụ trên là xong 1 khung thoại.
- Đủ 00 00 36 00 // Có 54 khung thoại là xong phần khung thoại.
(Còn tiếp)

Conquest312 10-11-2018 12:46 PM

Một phần về Talk Quest Tống Nhân đề mục:
Code:

01 02 2B 27 03 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 03 \\Kiem tra Quest 27 2B buoc 3 (27 2B: Tong Nhan de muc)
        06 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 67 28 \\ Đừng có xem thường tiểu tử Tào Tháo đấy, nhà hắn rất là có tiền, có thế đó, cha hắn là Tào Tung, đã từng dùng 3 tỷ để mua quan đó!
        06 00 02 01 03 01 00 00 00 00 00 00 75 29 \\ Khi tổ chức huyện quy lực hợp kính làm sợ người, có thể tăng thêm tốc độ luyện công.
        06 00 03 01 03 01 00 00 00 00 00 00 76 29 \\ Nhất định phải với người khác tổ chức, đơn thân độc mã ở thời đại này rất khó sinh tồn
02 02 2B 27 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 02 \\ Kiem tra Quest 27 2B buoc 3       
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 20 27 \\ 27 20: Nghĩ lúc trước, tôi là nam chinh của thôn tính thiên địa! Muốn mời tôi gia nhập thì tôi sẽ ra đề thử trí tuệ của ngươi.
        00 00 02 06 03 01 00 00 00 00 00 00 01 00 \\ 00 01: ID Dialog = 1
03 07 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 \\ Kiểm tra đội ngũ chưa đầy
04 02 2B 27 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 00 00 01 \\ Kiem tra Quest 27 2B buoc 3
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 43 29 \\ 29 43: Đội ngũ của ngươi đã đầy rồi!
05 07 05 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 \\ Kiem tra doi ngu day
06 0A 01 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 01 \\ Chon dong 1 Dialog 1 ???
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó!
07 0A 01 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 01 \\ Chon dong 1 Dialog 1 ???
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó!
08 0A 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 05
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C1 27 \\ 27 C1: Nói đúng đấy! thấy ngươi tràn đầy trí tuệ, vậy tôi theo người là đúng rồi.
        00 00 02 00 03 01 00 03 1E 00 00 00 00 00
        00 00 03 00 03 01 00 01 01 00 00 00 00 00
        00 00 04 00 02 2B 27 01 01 00 00 00 00 00 \\ 2B 27: Quest Tống Nhân đề mục
        00 00 05 00 07 02 00 01 05 00 00 00 00 00
09 0A 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 01
        00 00 01 01 03 01 00 00 00 00 00 00 C2 27 \\ 27 C2: Ngươi tính sai rồi đó!Xin thông báo, bây giờ là 12:49 AM