TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Thùng rác (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   TSBDY Cần Thay cmn Admin Mới cho M.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=21616)

dirive9x 05-09-2014 12:13 PM

TSBDY Cần Thay cmn Admin Mới cho M.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ta Chỉ Có 1 Câu là : '' Thật Tình Thì Ta Đ É 0 Hài Lòng Về Admin TSBDY" hiện h

p/s Còn Các Mem Thấy Sao Về Câu Nói Trên ??? ( Thặc Lòng nhé) >"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<


Xin thông báo, bây giờ là 12:28 AM