TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Hướng dẫn cách gõ dấu Tiếng Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=4963)

Gia Minh 13-08-2011 06:33 PM

Hướng dẫn cách gõ dấu Tiếng Việt
 
Cách gõ tiếng Việt bỏ dấuKiểu gõ Telex


- f = huyền
- s = sắc
- r = hỏi
- x = ngã
- j = nặng
- aa = â
- ee = ê
- oo = ô
- w, uw, [ = ư
- ow,] = ơ
- dd = đ
- z = khử dấu (xoá dấu)Kiểu gõ VNI


- Phím số số 1 = Dấu sắc
- Phím số số 2 = Dấu huyền
- Phím số số 3 = Dấu hỏi
- Phím số số 4 = Dấu ngã
- Phím số số 5 = Dấu nặng
- Phím số số 6 = Dấu mũ của chữ â, ê và ô
- Phím số số 7 = Dấu râu của chữ ơ và ư
- Phím số số 8 = Dấu trăng của chữ ă
- Phím số số 9 = Dấu gạch ngang của chữ đ
- Phím số số 0 = Khử dấu (xoá dấu)


Xin thông báo, bây giờ là 06:06 AM